მომსახურეობა

ჩვენ გთავაზობთ: ინდივიდუალურ და კორპორატიულ მომსახურებებს.

 • იურიდიული

  • შრომითი სამართალი
  • ვალდებულებითი სამართალი
  • სანივთო სამართალი
  • საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი
  • სახელშეკრულებო სამართალი
  • ინტელექტუალური სამართალი
  • ბიზნეს სამართალი
  • საკორპორაციო სამართალი
  • საგადასახადო სამართალი
  • ადმინისტრაციული სამართალი
  • საკონსტიტუციო სამართალი
  • საერთაშორისო სამართალი
  • სამშენებლო სამართალი
  • ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის საერთაშორისო სამართალი

 • ფინანსური

  • კონსულტაცია აღრიცხვის და დაბეგვრის საკითხებში
  • ყოველთვიური დეკლარაციების აუდიტი, გამოვლენილ ხარვეზებზე რეკომენდაციების გაცემა.
  • წინა პერიოდის საგადასახადო აუდიტი
  • საქმიანი მოლაპარაკებების (ბიზნეს-გარიგების) წარმოება რწმუნებულების სტატუსით
  • რევიზიაზე დასწრება ინტერესების დამცველის სტატუსით.
  • საგადასახადო დავებში მონაწილეობა და კლიენტის ინტერესების დაცვა ფინანსთა სამინისტროს სტრუქტურაში და სასამართლოში.
  • საქმიანი დოკუმენტების მომზადება (კონტრაქტი, ოქმი)

 • სხვა მომსახურებები

  • უძრავი ქონების ლეგალიზაცია-დაკანონება
  • მოქალაქეობის მინიჭება, ბინადრობის მოპოვება და სხვ.
  • სამედიცინო დავები


საკოტაქტო ინფორმაცია

მის: ქ. თბილისი, ცოტნე დადიანის N152

Tel: 591400708
Tel: 574254848
Email: gigi.sisvadze@gscc.ge
Email: salome.abeslamidze@gscc.ge